Asset 43@300x

תמ"א 38

תמ"א 38  – תכנית מתאר ארצית 38 לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה.
התכנית קיבלה תוקף בשנת 2005 במטרה לחזק מבנים אשר לא נבנו לפי תו תקן מודרני העמיד מפני רעידות אדמה, מדובר בבניינים אשר נבנו טרום 1980, וחל על בניינים בעלי 3 קומות ומעלה או סך זכויות הבנייה בבניין עולה על 400 מ"ר.
עקב עלויות המימון הגבוהות של חיזוק מאות אלפי מבנים ברחבי הארץ וכדי לתמרץ דיירים לחזק את ביתם המדינה מאפשרת במסגרת התכנית קבלת זכויות בנייה נוספות ליזם אשר יחזק את הבניין וכן לדיירים המתבטאות הלכה למעשה בהרחבת הדירה הקיימת ע"י הוספת ממ"ד ותוספות נוספות בהתאם למגבלות תכנוניות וזאת עד לשטח עיקרי של 25 מ"ר לדירה.
במסגרת התכנית היזם מחזק את הבניין (או בונה מחדש במסגרת מסלול הריסה ובניה), מחדש את כל התשתיות המשותפות של הבניין, מוסיף מתקנים נדרשים לבניין מודרני כמעלית ואמצעי בטיחות אש וכו' לצד הרחבת הדירות הקיימות במסלול הפטור ממס בגין השבחת הנכס.

צרו אתנו קשר

חברת טרא (התחדשות) מובילה את ההתחדשות העירונית בירושלים במקצועיות רבה באמצעות צוות עתיר ניסיון וידע, בשיטה הקלה והמהירה ביותר עבור דיירי הבניין ובהתאם לדרישות העיריה והרשויות השונות.

Asset 20@300x

שלב א'
בדיקת זכאות

כפי שהזכרנו לעיל ישנם מספר קריטריונים ראשוניים הקובעים האם בניינכם זכאי לחיזוק ע"פ תמ"א 38, בדיקת הזכאות מתייחסת להיבטים נוספים שאין בידי הדייר הסביר היכולת לבצע, כגון: היתכנות כלכלית, היתכנות תכנונית וכן מגבלות משפטיות. את בדיקת הזכאות ניתן לבצע דרכנו בפשטות ע"י יצירת קשר והשארת פרטים בסיסים באתר.

Asset 21@300x

שלב ב'
הרוב קובע

מבחינה חוקית ניתן לקדם את תכנית החיזוק ברוב של 2/3 ממספר יחידות הדיור בבניין  וכן 2/3 מאחוזי הבעלות על השטח המשותף, במסלול הריסה ובנייה נדרש רוב של 80% בהתאמה, אך במקרים רבים למעשה צריך להגיע לרוב נדרש גבוה יותר וככלל נכון יותר להגיע להסכמה רחבה ככל האפשר לתועלת הפרויקט.

Asset 22@300x

שלב ג'
תכנון והיתר

בשלב זה אנו מתכננים את הפרויקט בצורה מפורטת, כך שכל דייר מקבל תכנית אישית המראה לו היכן מתוכננות להיבנות התוספות ומהם השינויים שיתבצעו בדירתו, ואת התכנון האמור אנו מגישים לוועדות הרלוונטיות ברשות המקומית, במטרה לקבל על פיה היתר בניה בפרק הזמן הקצר ביותר.

Asset 23@300x

שלב ד'
בניה

עם קבלת היתר הבניה לפרויקט אנו נתחיל בבנייה מואצת של הפרויקט על מנת שתוכלו ליהנות מבית מורחב ומבניין מחודש מחוזק ויוקרתי בפרק הזמן הקצר ביותר. הבניה מורכבת משלושה חלקים א. חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה. ב. בניית התוספות לדיירים. ג. בניית הקומות החדשות.

תהליך התקדמות פרויקט סטנדרטי

3-6 חודשים

תכנון ראשוני
וחתימת חוזה

3-6 חודשים

הכנת הרמוניקה:
(תכנון מפורט לבנייה בפועל ופתיחת תיק היתר)

8-12 חודשים

פרסום
והחלטת וועדה

3 חודשים

קבלת היתר בניה

18-24 חודשים

Asset 33@300x

3-6 חודשים

תכנון ראשוני
וחתימת חוזה
Asset 34@300x

3-6 חודשים

הכנת הרמוניקה:
(תכנון מפורט לבנייה בפועל ופתיחת תיק היתר)

8-12 חודשים

פרסום
והחלטת וועדה

3 חודשים

קבלת היתר בניה

18-24 חודשים

סה"כ שלב תכנון ואישור

בין 1.5 -2.5 שנים

סה"כ תקופת הפרויקט

בין 3.5-4.5 שנים